Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30
Chữ Katakana dùng để phiên âm tiếng nước ngoài, các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hiragana.
Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được.
Để học được tiếng Nhật, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết.
Bảng chữ Katakana
a          i        u         e      オ

ka        ki       ku        ke       ko 

sa        shi      su      se       so 

ta        chi      tsu      te       to 

na        ni       nu      ne      no 

ha        hi       fu      he       ho 

ma      mi      mu     me      mo 

ya                          yu                        yo 

ra         ri        ru       re      ro 

wa                                                              

                                                                          n  
ga        gi       gu      ge      ge 

za         ji        zu       ze      zo

da         ij       zu      de       do

ba        bi       bu      be       bo

pa        pi       pu     ペpe       pokya     kyu      kyo 

sha      shu      sho 

cha      chu      cho 

nya      nyu      nyo 

hya      hyu      hyo
 
mya      myu     myo 

rya        ryu       ryo 

gya       gyu      gyo 

ja         ju         jo 

bya      byu      byo
 
pya      pyu      pyo
Form đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau

Danh mục
Nhận xét
Go to top